I Õpilaste ergutamine ja tunnustamine

1.   Õpetaja või kooli töötaja suuline kiitus.
2.   Suulise kiituse avaldamine kogu kooli ees.
3.   Kirjalik kiitus õpilaspäevikus või e-koolis.
4.   Kooli direktori käskkirjaline kiitus.
5.   Parimate õpilastööde esitlemine kooli, maakonna või vabariigi näitustel
6.   Autasustamine tänukirjaga või kooli meenega.
7.   Premeerimine tasuta ekskursiooni, mälestuseseme või raamatuga.
8.   Tublide õpilaste nimede avaldamine stendil “Meie parimad” iga
      veerandi lõpus.
      II – IV klass kõik “5” ja üks oskusaine “4”.
     V – IX klass “5” hulgas võib olla ka kaks “4”.
9.   Hindele “4” ja “5” õppijatele ühe vaba päeva võimalus kuus.
10. II – VIII klassi õpilaste tunnustamine kiituskirjaga “väga hea
      õppimise eest” klassi lõpetamisel.
11. IX klassi õpilaste tunnustamine kiituskirjaga “väga heade tulemuste 
      eest” üksikutes õppeainetes kooli lõpetamisel.
12. IX klassi õpilaste tunnustamine kiituskirjaga “väga hea õppimise 
      eest” kooli lõpetamisel.
13. Kooli direktori vastuvõtt õppeaasta lõpul parimatele õpilastele ja 
      nende vanematele.
14. Parimate õpilaste esitamine valla vastuvõtule õppeaasta lõpul.

II Õpilaste karistamine.

1.  Õpetaja või kooli töötaja suuline märkus.
2.  Kirjalik märkus õpilaspäevikus või e-koolis ja vanemale õpilase 
     halvast käitumisest teatamine.
3.  Kooli direktori käskkirjaline noomitus koos vanematele teavitamisega.
4.  Käitumise arutamine klassikollektiivis.
5.  Käitumise arutamine õpilaskogus.
6.  Käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juuresolekul.
7.  Vanemate kooli kutsumine.
8.  Õpilase ja tema vanemate välja kutsumine direktsiooni-, õppenõukogu- 
     hoolekogu või valla lastekaitsekomisjoni nõupidamisele.
9.  Käitumishinde alandamine mitterahuldavaks.
10. Kooli poolne keeld osaleda õppetöö ajal või õppetööga seotud 
      üritustel välaspool kooli.
11. Eemaldamine õppetunnist on lubatud erandjuhul, kui tunni jätkamine 
      on võimatu. Tunnist eemaldatud õpilane tuleb saata direktori või
      õppealajuhataja juurde.
12. Üleviimine teise kooli.
13. Koolist väljaheitmine.