Käesolev kodukord on koostatud

Vabariigi Presidendi otsuse  nr 698  21. 06. 2010  „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus”

Sotsiaalministri määruse  nr 36  27. 03. 2001  „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”

Haridus- ja teadusministri määruse  nr 37  09. 08. 2010  „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord”

alusel

I   ÕPILASTE  ÜLDISED  KOHUSTUSED

Laiuse Jaan Poska Põhikooli õpilased:

1. Järgivad kooli kodukorda ja Eesti Vabariigi seadusi.

2. Esindavad kõikjal väärikalt ennast ja oma kooli.

3. Austavad oma riiki, oma kooli, oma peret ning teisi kaasinimesi.

4. Suhtuvad hoolikalt kooli- ja ühiskonna ning teiste inimeste varasse.

5. Hoiavad ja kaitsevad loodust.

6. Kannavad hoolt oma füüsilise ja vaimse tervise eest.

7. Käituvad eeskujulikult nii koolis, tänaval kui igal pool mujal.

8. Hoolitsevad oma välimuse eest, on puhtad.

9. Täidavad liikluseeskirju ja tuleohutuse nõudeid, on ettevaatlikud

    veekogudel ja spordiplatsil.

10. Ei suitseta, ei tarbi alkoholi ja narkootilisi aineid.

11. Täidavad korrektselt koolikohustust, puuduvad õppetööst vaid;

      11.1 haiguse tõttu

      11.2 klassijuhataja (aineõpetaja) ja lapsevanema nõusolekul olulisel

              perekondlikul või isiklikul põhjusel.

      11.3 madala välistemperatuuri tõttu – I – VI kl alla -20C ja VII – IX kl

              alla -25C

      11.4 vääramatu jõu tõttu, sh. läbimatu koolitee ja õpilasbussi ärajäämine

      11.5 muudel kooli poolt mõjuvateks loetud põhjustel (kooli esindamine

              õpilasüritustel, konkurssidel, spordivõistlustel jne.)

12. Esitavad puudumise kohta õpilaspäevikus, e-koolis või teatisena

      puudumistõendi, üle kolme päeva puudumise korral soovitavalt

      arstitõendi.

13. Esitavad eelmise nädala puudumistõendi järgmise nädala esmaspäeval.          Tõendi tähtajaks mitteesitamisel arvestatakse puudumist kui põhjuseta

      puudumist.

II   ÕPILASED  KOOLIS

Koolimaja uks avatakse kell 7.00 ja üldjuhul suletakse kell 17.00

Õppetöö algab koolis kell 8.00 ja lõpeb hiljemalt kell 15.30

Laiuse Jaan Poska Põhikooli õpilased:

  1.  Võtavad osa kooli õppekava järgsest õppetööst igas õppetunnis, kõikidest

      kooli aktustest, kogunemistest ja muudest õppetöö käigus toimuvatest

      üritustest.

  1.  Jõuavad kooli vähemalt 5 min. enne tundide algust puhtalt ja korrektselt

      riietatuna, kaasas kõik vajalikud õppevahendid.

  1.  Võtavad garderoobis ära oma üleriided ja välisjalatsid ning panevad jalga

      põrandat mitte määriva tallaga, õhku läbilaskvad jalatsid.

  1.  Teretavad esimesena kõiki koolis viibivaid täiskasvanud inimesi.

18. Kannavad igal koolipäeval kaasas õpilaspäevikut, kõiki õppevahendeid ja

      õpikuid.

  1.  Kirjutavad õpilaspäevikusse tunniplaani ja vajadusel ka kodused

      ülesanded, teated vanematele ja endale ning hinded. Õpilaspäevik on

      infovahendiks kooli ja kodu vahel ning selles liigsed märkmed,

      joonistused jne. pole lubatud.

20. Tulevad tundi esimese kellaga. Tundi hilinenud õpilane vabandab.

21. Vabandavad tunni algul õpetajale koduse ülesande mittetäitmist.

22. Tervitavad klassi tulnud õpetajat ja teisi täiskasvanuid püstitõusmisega.

23. Ei sega tundi, ei lahku kohalt ega klassist ilma õpetaja loata.

24. Ei sega teisi õpilasi hariduse omandamisel.

25. Tegelevad aineõpetaja poolt antud ülesannetega.

26. Õpivad vastavalt oma võimetele ja oskustele.

27. Hoiavad tunnis oma mobiiltelefonid väljalülitatult või hääletult kotis.   

     (Kool ei vastuta kaasatoodud mobiiltelefonide kadumise või lõhkumise 

     eest.)

28. Tunni ajal ei nätsuta närimiskummi, ei söö, ei joo.

29. Vastutavad oma töökoha korrasoleku eest, neile kasutada antud

      õppevahendite, õpikute ja mööbli heaperemeheliku ning elektri ja

      soojusenergia säästliku kasutamise eest.

30. Teavitavad õppevahendite ja õpikute kaotamise või rikkumise korral

      koheselt klassijuhatajat või aineõpetajat, organiseerivad parandamise või

      hüvitavad kahju vastavalt kehtestatud korrale.

31. Puhkavad vahetunnis ja täidavad korrapidajate korraldusi. Ilusate ilmade

      korral võivad korrapidajaõpetaja nõusolekul viibida õues.

32. Täidavad hoolsalt korrapidaja ülesandeid. On graafiku alusel

      korrapidajad oma klassis. 8. ja 9. klassi õpilased on ka üldkorrapidajad.

33. Kannavad eale ja aastaajale sobivat riietust, mis on puhas ja korrektne.

      Dresse(v.a. kehalise kasvatuse tund, sportlikku riietust nõudev üritus),

      nabapluuse (nn. toppe) ja peakatteid koolis ei kanta.

34. Ei lahku koolimaja territooriumilt ilma erilise vajaduseta ja selleks

      küsitakse õpetajalt luba.

35. Ei istu koolimajas aknalaudadel ega treppidel.

36. Ei viibi garderoobis ilma vajaduseta.

37. Ei jookse koolimajas.

38. Ei kuula koolimajas valju muusikat.

39. Ei filmi ega pildista kaasinimesi ilma nende nõusolekuta.

40. Ei lae internetti üles filme ega fotosid kaasinimestest ilma nende

      nõusolekuta.

 41. Ei mängi koolimajas hasartmänge, sh. kaarte.

 42. Ei too kooli esemeid, mis pole vajalikud koolitööks, näiteks;

      42.1 terariistad

      42.2 pürotehnika

      42.3 välgumihklid

      42.4 tikud

      42.5 tubakatooted

      42.6 e-sigaretid

      42.7 alkohol

      42.8 kemikaalid

      42.9 relvad

43. Lähevad WC ruumidesse vaid vajadusel, WC uksed hoitakse suletuna.

      WC kasutamisel täidetakse kultuurse käitumise reegleid, pottidesse ei

      visata midagi muud peale tualettpaberi. Tualettpaberit tarbitakse

      mõistvalt.

44. Sisenevad söögivahetunnil kooli sööklasse õpetaja saatel kogu klassiga,

      pesevad käed ja istuvad oma kindlale kohale. Sööklas täidavad õpilased

      kultuurse käitumise reegleid. Laua korrapidaja koristab pärast sööki laua

      ja viib ära kasutatud nõud, teise vahetuse korrapidaja tõstab üles ka

      istepingid.

45. Teavitavad kõikidest vargustest või esemete kadumisest koheselt

      klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonda.

46. Ei kasuta koolis vaimset ega füüsilist vägivalda ning rakendavad

      abinõusid teiste õpilaste poolt võimalike vaimse ja füüsilise vägivalla

      juhtumite ennetamiseks.

47. Teavitavad koheselt õpetajaid või kooli abipersonali igast vaimse ja 

   füüsilise vägivalla juhtumist.

48. Väldivad ummikuid, kogunemisi koridorides ja treppidel, tagavad

      läbipääsu käidavates kohtades (ei jäta koolikotti ja muid esemeid laokile

      treppidele ja koridoridesse), et tagada üldine turvalisus ja ohutus.

49. Järgivad tuleohutuse eeskirju ja tegutsevad majast evakuatsiooni korral

      vastavalt evakuatsiooni juhendile.

50. Teavitavad koheselt õpetajaid või kooli abipersonali igast kooli

      territooriumil viibivast alkoholi- või narkojoobes olevast isikust.

51. Abistavad koolimaja territooriumi heakorratöödel.

52. Täidavad koolimajas ja väljaspool kooli olevatel kooli üritustel kõikide

      kooli töötajate korraldusi.

Õpilaste turvalisust ohustavad olukorrad, neile reageerimine, juhtumist teavitamine ja lahendamine on sätestatud kooli juhendmaterjalis „Võimalikud korrarikkumised Laiuse Jaan Poska Põhikoolis ja nende lahendamise kord”

Õpilaste turvalisuse tagamiseks on koolis paigaldatud jälgimisseadmed.

Neid andmeid ei avalikustata võõrastele isikutele. Salvestusi saab kasutada vaid kooli juhtkond.

III   ÕPILASTE  ÕIGUSED

Laiuse Jaan Poska Põhikooli õpilastel on õigus:

53. Saada kooli õppekava alusel oma võimetele vastavat haridust.

54. Saada täiendavat õpiabiõpetajatelt vastavalt konsultatsioonide graafikule.

55. Saada logopeedilist abi.

56. Saada psühholoogilist nõustamist.

57. Saada koolitervishoiu teenust.

58. Võtta osa kooli huvialasest tegevusest lapsevanema teadmisel.

59. Võtta osa kooli üritustest väljaspool kooli õppetöö aega lapsevanema

      teadmisel ja mis ei ole vastuolus alaealiste kohta käivate eeskirjadega.

60. Tutvuda kõikide õpilasi puudutavate kooli juhendmaterjalidega.

61. Kasutada tasuta kooli ruume ja vara vastavalt kooli põhimäärusele ja

      eelnevale kokkuleppele.

62. Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.

63. Esindada kooli õppetegevuses ja huvitegevuses.

64. Hea õppeedukuse korral kokkuleppel klassijuhataja ja lapsevanemaga

      võtta individuaalseks õppeks kord kuus üks vaba päev.

65. Osaleda kooli õpilasomavalitsuse valimistel (alates 5. klassist).

66. Saada teavet õpitulemuste hindamise põhimõtete ja hinnete kohta

67. Saada teavet koolis toimuvate ürtuste ja ettevõtmiste kohta.

68. Pöörduda mistahes konfliktsituatsioonides klassijuhataja,

      sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonna poole.

69. Pöörduda vajadusel koos lapsevanemaga kooli hoolekogu, riiklikku

      järelevalvet teostava ametiisiku, Jõgeva vallavalitsuse või EV

      Haridusministeeriumi poole.

70. Taotleda koolikohustusest vabastamist seadusega ettenähtud korras, kui

      õpilane on saanud 17 aastaseks ja pole põhiharidust veel omandanud.

IV   ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE  JA  TÖÖVIHIKUTE

    VÄLJASTAMISE  JA  TAGASTAMISE  KORD

     Õpikud

     71. Õpikud on kooli vara ja õpilased saavad neid kasutada õppeaasta jooksul.

72. Õpikud, vastavalt klassidele ja õpilaste arvule, võtab õpikute laost välja

      aineõpetaja allkirja vastu.

     73. Õppeaasta algul saavad õpilased õpikud aineõpetaja käest.

     74. Õpilased on kohustatud panema õpikutele ümber paberid või kaaned ning

      hoidma neid korralikult. Vajadusel teostama pisiparandusi.

     75. Aineõpetaja on kohustatud jälgima õpikute korrashoidu.

     76. Õppeaasta lõpus tagastavad õpilased õpikud aineõpetajale.

     77. Aineõpetaja tagastab õpikud õpikute lattu.

     78. Erandid õpikute tagastamisel kehtestatakse pikendatud õppetööle jäetud

      õpilaste korral.

     79. Õpiku kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutmise korral tuleb

      õpilasel see asendada uuega või hüvitada õpiku rahaline maksumus.

     Töövihikud

     80. Töövihikud tellib aineõpetaja vastavalt vajadustele ja õpilastele on need

      tasuta.

     81. Õpetajate poolt tellitud ja õpilastele jagatud töövihikuid tuleb õppetöös

      kasutada ja kirjalikult täita.

     82. Töövihiku kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutmise korral tuleb

      õpilasel see asendada uuega.

     83. Õppeaasta lõpus ei pea õpilased töövihikuid koolile tagastama.

     Tööraamatud

     84. Tööraamatud on riigieelarvelised õppevahendid ja need on õpilastele

      tasuta.

     85. Tööraamatud saavad õpilased kätte aineõpetaja käest.

     86. Tööraamat koosneb suulistest ja kirjalikest õppetükkidest. Seega tuleb

      seda õpilastel ka kirjalikult täita.

     87. Tööraamatu kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutmise korral tuleb

      õpilasel see asendada uuega.

     88. Õppeaasta lõpus ei pea õpilased tööraamatuid koolile tagastama.

V   ÕPPEST  PUUDUMISE  TEAVITAMISE  KORD

Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale

     kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

     Õppest puudumine on lubatud üksnes käesoleva kodukorra p.11

     nimetatud mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise

     põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.

    89. Õpilase haigestumisest või vajalike terviseteenuse saamisest teavitab

          lapsevanem koheselt (esimesel puudumise päeval) kooli või

          klassijuhatajat. Naastes kooli esitab õpilane lapsevanema või arsti poolt

          väljastatud tõendi.

    90. Läbimatu koolitee või halbade ilmastikutingimuste korral teavitab

          lapsevanem koheselt kooli või klassijuhatajat. Kui teavitamisel tekivad

          takistused, esitab lapsevanem õpilase kooli tulles tõendi.

    91. Olulistel perekondlikel (kodustel) põhjustel puudumisest peab

          lapsevanem klassijuhatajat teavitama juba eelnevalt. Kui põhjus on

          ootamatu, teavitab lapsevanem sellest koheselt ka kooli või

          klassijuhatajat. Kui teavitamisel tekivad takistused, esitab lapsevanem

          õpilase kooli tulles tõendi.

    92. Muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused, mis puudutavad õpilaste

          osalemist õppetöö ajal õpilasüritustel, olümpiaadidel ja võistlustel,

          loetakse kooli esindavateks põhjusteks. Sel juhul peab olema õpilaste

          puudumine õppetööst aineõpetajatega kokku lepitud.

          Vastav teade ja õpilaste nimed pannakse välja ka õpetajate toa stendile.

          Juhul kui mõnel õpilasel pole õppeedukusega kõik korras või esinevad

          käitumisprobleemid, on õpetajatel õigus õpilane osalejate nimekirjast

          kustutada.

    93. Kui lapsevanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab

          kool (klassijuhataja, sotsiaalpedagoog) sellest vanemat hiljemalt järgmisel

          õppepäeval.

    94. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase

          puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus

          taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi õpilase koolikohustuse

          mittetäitmise kohta.

    95. Kui lapsevanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning

          koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada ega vanemaga

          kontakti saada, on koolil õigus pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või

          linnavalitsuse poole. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud

          korraldama meetmete rakendamist puudumiste põhjuste

          väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

   96. Vahendid lapsevanemale ja koolile õpilase puudumisest info

          edastamiseks on- õpilaspäevik

– e- kool

                                      – e- kiri

                                      – telefon

    97. Kool peab õpilaste õppest puudumise üle arvestust ning teeb

          kokkuvõtte õppeveerandi lõpus.

    98. Põhjuseta puudumistest tehakse kokkuvõte kord kuus

          (sotsiaalpedagoog) ja tabel andmetega pannakse välja ka õpilaste

          infostendile. Põhjuseta puudutud tunnid märgitakse iga veerandi lõpus

          õpilase klassitunnistusele.

VI    RAJATISTE, RUUMIDE, ÕPPE-, SPORDI-  JA

           TEHNILISTE  VAHENDITE  KASUTAMISE  KORD

           ÕPPEKAVAVÄLISES  TEGEVUSES

99. Õpilasel on õigus kasutada klassivälises organiseeritud tegevuses kooli

      juhtkonnaga kokkuleppel oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-

      tehnilisi- jm. vahendeid.

100. Õpilane käib koolimajas vaid õpilastele ettenähtud ruumides. Nende

        hulka ei kuulu õpetajate tuba, õpetajate tööruumid, juhtkonna ruumid,

        õpetajate WC. Eelpool loetletud ruumides viibib õpilane vaid pedagoogi

        loal.

101. Sõbrad – tuttavad tulevad koolihoonesse vaid siis, kui on tegemist nn

        avatud õpilasüritusega ja kooli juhtkond on vastava loa andnud.

102. Tunniväliste tegevuste ja ürituste toimumise aeg ja koht lepitakse kokku

        kooli juhtkonnaga vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Vajadusel

        määratakse korraldajad, vastutajad, valve ja koristajad.

     103. Õpperuumide kasutamisel tuleb kokku leppida vastava ruumi eest

   vastutava õpetajaga.

     104. Kasutada võib ainult antud ürituse jaoks lubatud ruume.

     105. Kooliruumide kasutamine erinevate ürituste korraldamiseks lõpeb

   üldjuhul hiljemalt kell 22.00.

106. Võimlas, tööõpetuse-, käsitöö-, loodusainete-  ja arvutiklassis peavad

        õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

107. Üldjuhul ei välju õpilased koolipäeva jooksul majast ja kooli

        territooriumilt ilma õpetaja või direktori loata. Sügisel ja kevadel, kui

        ilmad on ilusad, lubatakse õpilastel kooli territooriumil vahetundide ajal

        viibida õues.

108. Sisejalanõudega kooli välisterritooriumil viibimine on keelatud.

109. Kooli territooriumil ei sõideta mootorrataste, mopeedide ega autodega,

             kui selleks ei ole mõjuvat põhjust.

110. Kooli territooriumil on keelatud maha visata prügi ja taarat.

111. Kooli vara ja ruumide hoidmisse tuleb suhtuda vastutustundega. Kooli

        vara tahtliku rikkumise korral tuleb see teo toimepanijal hüvitada.

112. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil tubakatooteid, alkohoolseid

        jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või on toime pannud

        karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase

        teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses

        ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida

        koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi Haridusseaduse § 8, siis kool

        informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras

        õpilase vanemat, politseid, alaealiste asjade komisjoni või esitab

        avalduse kohtule.

113. Algklassi õpilastel on pärast õppetöö lõppemist lubatud viibida lasteaia

        mänguväljakul lasteaia õpetaja nõusolekul.

114. Lapsed koos vanematega võivad viibida lasteaia mänguväljakul. Oluline    

        on see, et oleks tagatud laste järelevalve ja lasteaia õue korrasolek.

115. Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine, alkoholi tarbimine ja

        viibimine lemmikloomadega.

    VII   LAIUSE  JAAN POSKA PÕHIKOOLI  VÕIMLA 

             KASUTAMISE EESKIRI

Võimla on ette nähtud kehalise kasvatuse tundide, treeningute ja kooli (spordi)ürituste läbiviimiseks. Vabade aegade olemasolul võib võimlat sportimiseks välja rentida.

116. Võimla kasutamise eest vastutab tundi või treeningut läbiviiv õpetaja

        või ürituse korraldaja, väljarentimise puhul rendilepingule allakirjutanu.

117. Õpetaja (treener) vastutab ruumide ja inventari heaperemeheliku

        kasutamise eest ja organiseerib lõhkumise kompenseerimise. Kõik

        võimlemisriistad ja muud spordivahendid tuleb asetada korrapäraselt

        ettenähtud paika.

118. Võimlas on õpilased vaid oma tunni, treeningu või spordiürituse ajal.

        Muudel aegadel on võimlasse või riietusruumi minemine keelatud.

119. Tundides ja treeningutel ollakse võimlas vaid vahetusspordijalatsites,

        (mille tallad ei jäta saalipõrandale jutte), sokkides, paljajalu või

        kilesussides. Õuejalatsitega, sealhulgas spordijalatsitega õuest tulnuna,

        võimlasse ei pääse.

120. Võimlas on keelatud kasutada rulluiske, rattaid, rulasid.

121. Spordiürituste pealtvaatajad võimla riietusruumides ei viibi.

122. Tunni lõpetanud õpetaja lukustab võimla uksed.

123. Võimlast lahkudes kontrollib viimase tunni õpetaja (treener), et tuled nii  

       võimlas kui ka kõrvalruumides oleksid kustutatud.

VIII   TUGI-  JA  MÕJUTUSMEETMETE

           RAKENDAMISEST  TEAVITAMISE  KORD

124. Tugimeetmete rakendamisest teavitamine lapsevanemale toimub

        järgnevalt:

            124.1 Arenguvestlus – eelteade telefoni või e-kirja kaudu.

            124.2 Individuaalne õppekava – kirjalikult

            124.3 Suunamine pikapäevarühma – kirjalikult

            124.4 Suunamine logopeedi juurde – telefoni või e-kirja kaudu

            124.5 Õpiabi määramine – telefoni või e-kirja kaudu

            124.6 Suunamine psühholoogi juurde – telefoni või e-kirja kaudu

125. Mõjutusmeetmete rakendamisel PGS § 58 lg. 3 alusel teavitatakse

        lapsevanemaid järgnevalt:

        125.1 õpilase käitumise arutamine vanemaga – telefoni või e-kirja

                  kaudu

   125.2 õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures – telefoni

                       või e-kirja kaudu

            125.3 õpilasega (ja ka tema vanemaga) tema käitumise arutamine

                       õppenõukogus – kirjalikult

             125.4 kirjalik noomitus – kirjalikult

            125.5 esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli

                       kodukorraga, kooli hoiulevõtmine – telefoni või e-kirja kaudu

            125.6 õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud

                       kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused – telefoni                 või e-kirja kaudu

            125.7 konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga

                       saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks – telefoni või e-kirja                     kaudu

            125.8 pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos

                       määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva                          jooksul – kirjalikult

            125.9 ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis                             (üritused, väljasõidud) – telefoni või e-kirja kaudu

            125.10 ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle                     perioodi lõpul nõutavad õpitulemused – kirjalikult

IX   HOIULE  VÕETUD  ESEMETE  HOIUSTAMINE  JA

            NENDE  TAGASTAMINE

Koolil on õigus hoiule võtta esemeid, mis õpilane on kooli kaasa toonud, kuid mis ei ole koolitöös vajalikud ja mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga.

126. Keelatud asi, ese või aine tuleb õpilaselt ära võtta, vormistada   äravõtmise akt (olemas ühtne blankett). Õpilaselt võtta seletuskiri.         Teavitada lapsevanemat telefoni või e-kirja kaudu.

127. Alkohoolse joogi omamise puhul (joobetunnuste puudumisel) tuleb    otsustada politsei teavitamine / kohalekutsumine, kuid see ei ole              kohustuslik. Kindlasti tuleb teavitada lapsevanemaid ja äravõetu tuleb     üle anda lapsevanemale.

128. Joobekahtluse korral tuleb teavitada politseid, vajadusel kasutada kooli   teenindava meditsiinitöötaja abi.

129. Õpilaselt ära võetud asjad, esemed või ained tagastatakse õppepäeva

        lõpus õpilasele või tema vanemale.

130. Koostatud seletuskirjad ja äravõtmise aktid antakse üle kooli         sotsiaalpedagoogile.

X     ÕPILASTE  ERGUTAMINE  JA  TUNNUSTAMINE

131. Suulise kiituse avaldamine õpilasele kogu kooli ees.

132. Kirjalik kiitus õpilaspäevikus või e-koolis.

133. Direktori käskkirjaline kiitus.

134. Autasustamine tänukirja ja kooli meenega.

135. Premeerimine esemelise kingitusega, tasuta väljasõiduga.

136. Õppetöös väga tublide õpilaste nime ja foto avaldamine stendil „Meie         parimad” iga veerandi lõpus:

        136.1  2. – 4. klass    kaasaarvatud ka üks „4”

        136.2  5. – 9. klass    kaasaarvatud ka kaks „4”

137. Hindele „4” ja „5” õppijatele võimalus kasutada ühte vaba õppepäeva

        kuus.

138. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” (kõik aastahinded „5”) õppeaasta lõpus.

139. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest”       (üksikud õppeained) õppeaasta lõpus.

140. Direktori vastuvõtt õppeaasta lõpus tublimatele õpilastele ja nende    vanematele.

141. Tublimate õpilaste esitamine vallavanema vastuvõtule õppeaasta lõpus.